• 063 701-92-62
 • kontakt@rodaekspres.rs
0
Ukupno 3500 DIN
Završi porudžbinu

Politika privatnosti

Dragi korisnici, Ovom politikom privatnosti Vas obaveštavamo o detaljima obrade i zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu Podaci o ličnosti ili Lični podaci). Ova Politika privatnosti se odnosi na sva lica koja posećuju sajt www.rodaekpres.rs (u daljem tekstu: Sajt), bez obzira na to da li putem Sajta vrše kupovinu naših proizvoda ili samo pregledaju Sajt.

1. Rukovalac obrade podataka

Rukovalac Ličnih podataka koji se obrađuju putem našeg sajta je Jelena Pantović pr Veb portali Roda Ekspres Vladimirovac, sa registrovanim sedištem na adresi 3. Oktobra 8G, Alibunar, kao preduzetnik u Registar privrednih subjekata dana 11.05.2022. godine Rešenjem Agencije za privredne registre broj БП 52266/2022, matični broj: 66514811, PIB: 113023507 (u daljem tekstu: Roda Ekspres).

2. Način prikupljanja podataka

Ova Politika privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koje sakupljamo od Vas ili o Vama, iz sledećih izvora:

 • - Sajt www.rodaekpres.rs;
 • - E-mail i druge elektronske poruke. Interakcije i elektronska komunikacija između Vas i Roda Ekspresa.
 • - Reklamne interakcije. Interakcije sa našim oglasnim porukama (npr. ako kliknete na neki od naših oglasa na veb sajtu treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).

3. Kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo

Tokom naše komunikacije možemo skupljati sledeće podatke:

 • - Vaše kontakt podatke. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, kao što su Vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.
 • - Informacije sa računara/mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o uređaju koji koristite za pristup našem veb sajtu, kao što je adresa Internet protokola (npr.IP adresa, operativni sistem),
 • - Kolačići. Podaci koji se prikupljaju putem kolačića u skladu sa odeljkom o kolačićima.
 • - Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno delite sa nama o Vašem iskustvu korišćenju naših usluga.

4. Pravni osnov i svrha obrade

Obradu Vaših Ličnih podataka zasnivamo na sledećim pravnim osnovima:

 • - Vaš pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
 • - obrada je potrebna za izvršenje ugovora o prodaji robe putem Sajta u kojem ste ugovorna strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre ili nakon zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovornih obaveza;
 • - obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili prava vezana za zaštitu podataka o ličnosti.

Lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, osim u slučajevima postojanja obaveze Roda Ekspresa da prikuplja takve podatke. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do nemogućnosti ili otežavanja realizacije isporuke proizvoda koja se vrši putem Sajta.

Sve prikupljene podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo kako bismo kreirali narudžbinu, sa Vama zaključili ugovor o prodaji koja se nudi putem Sajta te Vam poslali e-mail kojim potvrđujemo Vašu narudžbinu, kao i da bismo sve obaveze iz pomenutog ugovora i Zakona o zaštiti potrošača izvršili (realizacija isporuke, naplata cene i troškova, prijem i rešavanje reklamacija). Osnov za obradu podataka u ovom slučaju je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko ste stupili u kontakt sa nama (putem telefona ili elektronskih poruka) možemo obrađivati Vaše ime, prezime, broj telefona, e-mail kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom. Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, ili kako bismo unapredili naše poslovanje.

Vaše podatke možemo otkriti trećim licima:

 • - kada to zahteva zakon;
 • - radi vođenja eventualnog sudskog postupka;
 • - na zahtev nadležnog organa.

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije. U slučaju nastanka novog razloga za korišćenje podataka o ličnosti, o tome ćemi Vas obavestiti blagovremeno.

5. Rokovi čuvanja i zadržavanje Vaših podataka o ličnosti

Prikupljene podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku „Pravni osnov i svrha obrade“), ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon.

Kad se naš odnos završi realizacijom ugovora, osim u slučaju da postoje zakonski razlozi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja, rešavanja reklamacija i sl). Zakon može propisati obavezu Roda Ekspresa da zadrži određene podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su ti podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa. U svakom slučaju, nećemo čuvati podatke o ličnosti u periodu dužem nego što nam je to zaista neophodno.

6. Odavanje, čuvanje ili prenos podataka o ličnosti trećim stranama

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko našeg Sajta-

Treće strane – primaoci ličnih podataka. Roda Ekspres može prikupljene podatke preneti organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima ili eksternim konsultantima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste Vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i obavezni su da čuvaju Vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.

Roda Ekspres neće prenositi Vaše podatke u druge zemlje.

7. Vaša prava i način njihovog korišćenja

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo:

 1. da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti;
 2. da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti ukoliko su isti netačni ili nepotpuni;
 3. da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti;
 4. da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka koje obrađujemo o Vama, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ili ukoliko nam više Vaši podaci nisu potrebni ali ih Vi zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane nekog pravnog zahteva ili ukoliko ste podneli prigovor na obradu;
 5. da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu;
 6. da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa;
 7. da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profilisanje.

Ako ste dali pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavićemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neki drugi osnov za obradu tih podataka o ličnosti.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na kontakt@rodaekspres.rs.Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Ako zahtev podnosi neko lice u Vaše ime, a Vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u Vaše ime, zahtev će biti odbijen. Ukoliko ovakav zahtev šaljete poštom na našu adresu, neophodno je da taj zahtev bude potpisan i datiran. Roda Ekspres će Vašem zahtevu što ranije moguće, a u svakom slučaju u rokovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

8. Bezbednost ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvamo u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. I pored primene odgovarajućih mera, prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa i pored našeg truda u tom pogledu, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem Sajta.

9. Kolačići

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje veb sajtovi čuvaju na računare posetilaca kako bi sačuvali različite informacije, obično specifične za samog posetioca ili za uređaj koji koristite za pregled veb sajta. Kolačići beleže da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojem se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.

U funkcionisanju internet sajtova rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića:

 • - Neophodni kolačići (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;
 • - Funkcionalni kolačići, koji omogućavaju poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju Sajta. Ukoliko ne dozvolite ove kolačiće, određene funkcionalnosti Sajta će možda biti onemogućene koje pomažu u efikasnom korišćenju Sajta, tako što pamte informacije na osnovnu kojih se menjaju određene funkcije ili izgled Sajta (poput izbora jezika Sajta).
 • - Statistički kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem podataka koje se potom analiziraju, a nakon toga se kao rezultat te analize prave statistički izveštaji;
 • - Marketinški kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja. Marketinški kolačiči mogu poticati i od treće strane, najčešće drugih internet stranica i aplikacija koje na sajtu postavljaju svoje oglase.

Sajt www.rodaekspres.rs u svom funkcionisanju koristi Neophodne kolačiće i Funkcionalne kolačiće.

Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjenje, je moguće putem promene podešavanja u internet pretraživaču (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itd.), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pretraživači. Imajte u vidu da svaki pretraživač ima različite procedure za upravljanje i konfigurisanje kolačića. Ukoliko blokirate sve kolačiće (uključujući i neophodne kolačiće), moguće je da nećete imati pristup svim ili određenim delovima Sajta.