• 063 701-92-62
 • kontakt@rodaekspres.rs
0
Ukupno 3500 DIN
Završi porudžbinu

Uslovi korišćenja

1. Uvod i podaci o pružaocu usluga

Ovim Opštim uslovima regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje elektronske prodavnice Roda Ekpres na web stranici www.rodaekspres.rs (u daljem tekstu: Sajt) čije poslovanje vodi RODA EKSPRES, sa registrovanim sedištem na adresi 3. Oktobra 8B, Alibunar, kao preduzetnik upisan u Registar privrednih subjekata dana 11.05.2022. godine Rešenjem Agencije za privredne registre broj БП 52266/2022, matični broj: 66514811, PIB: 113023507, registrovana delatnost: 6312 veb portali, e-mail: kontakt@rodaekspres.rs, kontakt telefon: (+381) 63 7866 799, (u daljem tekstu: Roda Ekspres). Ovi Opšti uslovi istovremeno predstavljaju i odredbe ugovora između Roda Ekspresa i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči neki od proizvoda iz asortimana Sajta (u daljem tekstu: Kupac). Roda Ekspres je registrovan i posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što obavite kupovinu. U postupku kupovine na Sajtu, saglašavate se sa ovim uslovima kupovine i informacijama čime potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili.

Elektronska prodavnica www.rodaekspres.rs nudi dostavu telegrama s čestitkama i poklona (zajedno ili odvojeno) (u daljem tekstu: Pošiljka) u porodilišta i kao i na druge adrese označenog primaoca na području Republike Srbije. Naručivanjem Pošiljke proizvoda putem online obrasca web stranice www.rodaekspres.rs Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima.

2. Naručivanje i način isporuke

Kupovinu na Sajtu može obavljati samo punoletno lice.

Kupac iz asortimana ponuđenog na Sajtu bira telegram, poklon, tekst čestitke, kao i eventualni način personalizacije poklona. Kupac može birati i naručiti Pošiljku svakog dana, uključujući i neradne, tokom celog dana.

Prilikom vršenja narudžbine, Kupac ostavlja neophodne kontakt podatke o sebi, kao i podatke o primaocu, odnosno porodilištu na koje će biti izvršena dostava Pošiljke.

Po prijemu narudžbine i izvršenom plaćanju, Kupcu će na e-mail adresu koju je naveo prilikom naručivanja stići potvrda o prijemu narudžbine.

Roda Ekspres pregleda porudžbine u periodu od 09h do 17h svakog radnog dana. Pregled porudžbina se ne vrši van navedenog radnog vremena, kao ni na dane državnih praznika, u skladu sa Zakonom. Pregled, odnosno slanje porudžbina prispelih van radnog vremena i tokom državnih praznika, Roda Ekspres će izvršiti prvog sledećeg radnog dana.

Slanje pošiljaka putem kurirskih službi nije moguće tokom vikenda za teritorije van grada Beograda i grada Pančeva, osim ukoliko Roda Ekspres po prijemu porudžbine obavesti Kupca o ovakvoj mogućnosti.

Roda Ekspres pregleda porudžbinu, proverava dostupnost naručenih proizvoda, te ukoliko postoji mogućnost njihove isporuke, potvrđuje porudžbinu, e-mailom Kupcu. Radi provere podataka i eventualnih dodatnih informacija Roda Ekspres može kontaktirati Kupca i putem broja telefona koji je Kupac ostavio kao svoj kontakt podatak prilikom naručivanja.

Po potvrđivanju porudžbine, Roda Ekspres će odabrani proizvod upakovati u odgovarajuću ambalažu (koverat, ukrasnu kutiju) i poslati na naznačenu adresu, odnosno na adresu naznačenog porodilišta, sa označenim licem kao primaocem. Roda Ekspres može po svojoj slobodnoj odluci izvršiti dostavu Pošiljku neposredno koristeći svoje resurse, ili dostavu iste može poveriti trećem licu – kurirskoj službi po sopstvenom izboru. Ukoliko Pošiljka bude poslata putem kurirske službe, Roda Ekspres će nastojati da rok isporuke bude „danas za sutra“ ukoliko je to razumno moguće.

Roda Ekspres ne odgovara za kašnjenja u isporuci pošiljke iz razloga koji su na strani kurirske službe. Prijemom Pošiljke na naznačenoj adresi ili označenom porodilištu smatra se da je isporuka Pošiljke izvršena u celosti.

O izvršenoj isporuci Pošiljke Roda Ekspres će obavestiti Kupca putem e-maila.

3. Cene i plaćanje

Cene iskazane na Sajtu predstavljaju cene izražene zajedno sa troškovima isporuke.

Plaćanje se vrši online putem platne kartice (Visa, Mastercard, Maestro, Dinacard), prilikom poručivanja proizvoda, ili virmanski.

Ukoliko je plaćanje izvršeno karticom prilikom prijema porudžbine Roda Ekspres će rezervisati sredstva sa kartice Kupca u iznosu cene poručenog proizvoda. Rezervisana sredstva će biti povučena nakon što Roda Ekspres dobije informaciju o prijemu pošiljke od strane označenog porodilišta. Ukoliko će plaćanje biti izvršeno virmanski, Roda Ekspres će po potvrđivanju porudžbine Kupcu na email adresu poslati obrazac uplatnice sa podacima o uplati.

Plaćanje će biti smatrano izvršenim nakon što uplata bude proknjižena, ili nakon što Kupac dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

Ukoliko u označenom porodilištu ili na naznačenoj adresi bude odbijen prijem pošiljke,

 • - Roda Ekspres će sa kartice povući sredstva u iznosu od 500 na ime troškova isporuke i vraćanja Pošiljke (ako je plaćanje izvršeno karticom), dok ostatak cene neće biti naplaćen.
 • - Roda Ekspres će zadržati iznos od 500 na ime troškova isporuke i vraćanja Pošiljke (ako je plaćanje izvršeno virmanski), dok će ostatak cene biti vraćen Kupcu.

Po potvrdi isporuke pošiljke, Roda Ekspres će Kupcu na naznačenu email adresu poslati fiskalni račun, zajedno sa obaveštenjem o isporuci.

4. Odustanak od ugovora

Kupovina putem Sajta predstavlja ugovor na daljinu, u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Kupac ima pravo na odustanak od ugovora, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim direktnih troškova povraćaja robe kao i troškove vraćanja robe, ako se roba, zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom.

Kupac odustanak od ugovora ostvaruje popunjavanjem obrasca koje se može preuzeti ovde, i koji može poslati putem pošte ili putem email adrese kontakt@rodaekspres.rs Roda Ekspres je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti Kupca u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Roda Ekspres je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Roda Ekspres može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Roda Ekspres obavestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Roda Ekspresu, licu ovlašćenom od strane Roda Ekspresa, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi direktne troškove vraćanja proizvod Prodavcu, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Roda Ekspres nema zaključen ugovor sa poštanskim operaterom Post Express, na osnovu koga bi Kupac mogao da vrati proizvod o trošku Roda Ekspresa.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost kupljene stvari koja nastane kao posledica rukovanja kupljenom stvari na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U skladu sa članom 36. stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo da odustane od ugovora ukoliko je predmet porudžbina proizvod koji je proizveden ili personalizovan prema zahtevima Kupca.>

5. Saobraznost

Roda Ekspres je dužan da isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Roda Ekspres odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 2 (dve) godine od datuma kupovine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Roda Ekspres će odgovarati za nesaobraznosti isporučenog proizvoda ugovoru ako:

 1. je nesobraznost postojala u času prelaska rizika na Kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;
 2. se neobraznost pojavila posle prelaska rizika na Kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Kupca;
 3. je Kupac mogao lako uočiti, ukoliko je Roda Ekspres izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučeni proizvod nije saobrazan ugovoru, Kupac koji je obavestio Roda Ekspres o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od otklanjanje nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu tog proizvoda.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Roda Ekspres nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Roda Ekspres.

Smatraće se da je proizvod saobrazan ugovoru ukoliko:

 • - odgovara opisu koji je dao Roda Ekspres;
 • - ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Roda Ekspresu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • - ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • - po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Roda Ekspres, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

6. Reklamacije

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Sve reklamacije, se mogu izjaviti putem e-mail adrese kontakt@rodaekspres.rs uz dostavu dokaza o kupovini (dokaza o prijemu porudžbine i izvršenom plaćanju), pri čemu će u reklamaciji navesti razloge i dokaze za reklamaciju.

Roda Ekspres vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva ih najmanje dve godine od datuma podnošenja. Roda Ekspres će Kupcu putem emaila potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je reklamacija zavedena.

Roda Ekspres će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Roda Ekspresa na reklamaciju će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, s tim da se ovaj rok prekida kada Kupac primi odgovor Roda Ekspresa i počinje da teče iznova kada Roda Ekspres primi izjašnjenje Kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor Roda Ekspresa u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca, a ukoliko se ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom.

Ukoliko Roda Ekspres iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je i da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost i istu evidentira u evidenciji reklamacija.

Ukoliko Roda Ekspres odbije reklamaciju, potrošač ima pravo pokrene postupak vansudskog rešavanja spora pred nadležnim telom sa Liste tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu Kupcima koji su platili putem kartice, uplatom na račun Kupca, ili na drugi odgovarajući način.

Kupac i Roda Ekspres imaju i sva druga prava i obaveze predviđene Zakonom o zaštiti potrošača.

7. Promene sadržaja Sajta

Roda Ekspres se u svojoj najboljoj moći trudi da obezbedi ažurnost podataka objavljenih na Sajtu. I pored takvih napora, dostupnost na zalihama, karakteristike proizvoda, rok isporuke ili cene se mogu promeniti brzo da Roda Ekspres ne uspe da blagovremeno izmeni podatke Na sajtu. U tom slučaju, Roda Ekspres će Kupca obavestiti o promenama i omogućiti mu odustajanje od porudžbine ili zamenu naručenog proizvoda.

8. Važenje i izmene opštih uslova

Ovi Uslovi korišćenja objavljeni su na Sajtu i stupaju na snagu dana 01.11.2022. godine.

Roda Ekspres zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.